1 ते 100 मराठी अंक अक्षरी | 1 to 100 Marathi number names | 1 to 100 in marathi

1 to 100 Marathi number names: प्रिय मित्रांनो, हा लेख लिखित स्वरूपात 1 ते 100 पर्यंतची मराठी संख्या प्रणाली सादर करतो. हे मराठी शिकणाऱ्या नवशिक्यांसाठी आणि मराठी अंकीय शब्दावलीसाठी सहाय्य शोधणाऱ्यांसाठी एक मौल्यवान संसाधन आहे.

 मराठीत 1 ते 100: संख्यात्मक प्रतिनिधित्व

Join Telegram group Join Now
Join Telegram group Join Now

आज आम्‍ही तुम्‍हाला लिखित स्वरूपात एक ते शंभर पर्यंतचे मराठी आकडे देत आहोत.  हे संसाधन तुमच्या अभ्यासात मदत करू शकते, विशेषतः जर तुम्ही शाळेत मराठी शिकत असाल.  तुम्ही या लेखाच्या शेवटी दिलेल्या लिंकद्वारे PDF मध्ये सुध्दा डाउनलोड करू शकता.

1 to 100 Numbers In Words In Marathi | 1 to 100 in marathi

मराठी अंक अक्षरी अंक इंग्रजीत अंक
एक  1
दोन2
तीन3
चार4
पाच5
सहा6
सात7
आठ8
नऊ9
१०दहा  10
११अकरा11
१२बारा12
१३तेरा  13
१४चौदा14
१५पंधरा15
१६सोळा16
१७सतरा17
१८अठरा18
१९एकोणावीस  19
२०वीस  20
२१एकवीस  21
२२बावीस  22
२३तेवीस23
२४चौवीस24
Join Telegram group Join Now
Join Telegram group Join Now
२५पंचवीस25
२६सव्वीस26
२७सत्तावीस27
२८अठ्ठावीस28
२९एकोणतीस29
३०तीस30
३१एकतीस31
३२बत्तीस32
३३तेहतीस33
३४चौतीस34
३५पस्तीस35
३६छत्तीस36
३७सदतीस37
३८अडतीस38
३९एकोणचाळीस39
४०चाळीस40
४१एकेचाळीस  41
४२बेचाळीस42
४३त्रचे ाळीस43
४४चव्वेचाळीस44
४५पंचेचाळीस45
४६शेहेचाळीस46
४७सत्तेचाळीस47
४८अठ्ठेचाळीस48
४९एकोणपन्नास49
५०पन्नास50
५१एकावन्न51
५२बावन्न52
५३त्रेपन्न53
५४चोपन्न54
५५पंचावन्न55
५६छपन्न56
५७सत्तावन्न57
५८अठ्ठावन्न58
५९एकोणसाठ59
६०साठ60
६१एकसष्ट61
६२बासष्ट  62
६३त्रसेष्ट  63
६४चौसष्ट  64
६५पासष्ट65
६६सहासष्ट66
६७सदसष्टु67
६८अडुसष्ट68
६९एकोणसत्तर69
७०सत्तर70
७१एकाहत्तर71
७२बाहत्तर72
७३त्र्याहत्तर73
७४चौऱ्याहत्तर74
७५पंच्याहत्तर75
७६शाहत्तर76
७७सत्याहत्तर77
७८अठ्याहत्तर78
७९एकोणऐंशी79
८०ऐंशी80
८१एक्याऐंशी81
८२ब्याऐंशी82
८३त्र्याऐंशी83
८४चौऱ्याऐंशी84
८५पंच्याऐंशी85
८६शहाऐंशी86
८७सत्याऐंशी87
८८अठ्याऐंशी88
८९एकोणनव्वद89
९०नव्वद90
९१एक्याण्णव91
९२ब्याण्णव92
९३त्र्याण्णव93
९४चौऱ्याण्णव94
९५पंच्याण्णव95
९६शहाण्णव96
९७सत्त्याण्णव97
९८अठ्याण्णव98
९९नव्याण्णव99
१००शंभर100

1 to 100 in marathi | शंभर नंतर चे आकडे

See also  [उपाय] छातीत कफ झाल्यास घरगुती उपाय सांगा | Chatit Kaf Zalyas Gharguti Upay
१०००हजार  1000
१००००दहा हजार10000
१०००००एक लाख100000
१००००००दहा लाख1000000
१०००००००एक करोड10000000

तर मित्रांनो हे होते Numbers in Marathi Words – 1 to 100 Marathi number names मला आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती नक्कीच उपयोगी ठरली असेल. | 1 to 100 in marathi

Join Telegram group Join Now
Join Telegram group Join Now

Join Our WhatsApp Group!